به نام او

 

باور من بر این است که:

زیستن در هماهنگی با طبیعت،

بزرگترین معجزه است،

در سحر گاه با او هستی،

در غروب با او هستی،

در لذت با او هستی،

در درد با او هستی،

با او هستی در زندگی،

با او هستی در مرگ،

حتی یک لحظه و در هر کجا از او جدا نیستی،

این همسویی کامل، این توافق مطلق

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید